Informacje o projekcie

Tytuł projektu Biofeedback szansą na aktywizację osób 50+
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji 01.06.2012 - 31.12.2015
Obszar realizacji projektu Zachodniopomorskie

Nazwa projektodawcy Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Partnerzy Doradztwo Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra, AG Doradztwo, Olga Mausch-Debowska


Cel główny projektu
Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i wprowadzenie do polityki rozwoju innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback osób po 50 roku życia z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Działania projektowe

W ramach projektu powstała publikacja dotycząca zastosowania metody EEG Biofeedback w aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Publikacja

Uczestnicy odbyli szkolenia dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych w trybie blended learning poprzez platformę szkoleniową (tzw. e-learning).

Każdy uczestnik projektu odbył dwa indywidualnie dobrane treningi (diagnostyczno-terapeutyczne) metodą EEG Biofeedback, m.in. motywacyjny,koncentracji,aktywnej nauki,antylękowy.  Każdy trening składał się z piętnastu sesji trwających jedną godzinę lekcyjną.

Main Menu