Informacje o projekcie

Tytuł projektu Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adapcyjności

Okres realizacji 01.06.2011 - 30.11.2012
Obszar realizacji projektu Wielkopolskie

Nazwa projektodawcy Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
Partnerzy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra


Cel główny projektu
Upowszechnienie i adaptacja koncepcji flexicurity wśród przedstawicieli pracodawców i pracowników przedsiębiorstw z subregionu konińskiego i kaliskiego oraz zainicjowanie publicznej dyskusji nad modelem flexicurity adekwatnym do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Działania projektowe

W ramach projektu powstały publikacje dotyczące dobrych praktyk w zakresie idei flexicurity.

Rrzemieślnik - Przyjazny pracodawca
Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy

Jednym z rezultatów działań projektowych było nadanie tytułu "Elastyczny Przedsiębiorca" 3 przedsiębiorcom z subregionu konińskiego i kaliskiego.

Main Menu