Pozyskiwanie funduszy europejskich

Od lat prowadzimy szeroką działalność dotyczącą pozyskiwania funduszy europejskich. Połączenie wiedzy dotyczącej procedur ubiegania się o środki unijne oraz umiejętności analizy rynku pracy jest kluczem do naszego sukcesu.

Przygotowujemy:
  • wnioski o dotacje – całą dokumentację aplikacyjną wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • niezbędną dokumentację na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

Administracja i realizacja projektów

Jako lider i partner zrealizowaliśmy już ponad dwadzieścia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
W ciągu ostatnich dwóch lat zajmowaliśmy się administracją projektów głównie z priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.
W poprzednich latach realizowaliśmy duże projekty systemowe z m.in. Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Jednym z takich projektów jest „Biofeedback szansą na aktywizację 50+”.

Rozliczanie projektów

Rozliczanie projektu, który otrzymał wsparcie UE to proces sprawozdawczości, monitorowania i dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz proces realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych w umowie wsparcia.

W ramach tego etapu przeprowadzamy:
  • Rozliczenia projektów obejmującego przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień. Opiekujemy się projektem i doradzamy aż do momentu uzyskania przez klienta środków na konto
  • Pomoc podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów.

Main Menu