Projekty badawcze

Specjalizujemy się w analizach rynku pracy, HR, rynku szkoleniowego, kapitału społecznego oraz ewaluacji projektów unijnych. Wykonujemy także badania sondażowe na reprezentatywnych próbach badawczych. Prowadzimy również badania wizerunkowe i związane z satysfakcją klienta.

Dzięki współpracy z instytucjami sektora publicznego i prywatnego zebraliśmy bogate doświadczenia zarówno w badaniach ilościowych, jak i jakościowych. Doradzamy zarówno jednostkom prywatnym, jak też instytucjom publicznym, organizacjom pracodawców, instytucjom otoczenia biznesu, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

 1. Realizacja badania ewaluacyjnego projektu pn. „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”.
 2. Wykonanie ekspertyzy pn. „Polityka równości szans i zasada partnerstwa w dokumentach strategicznych samorządu lokalnego województwa wielkopolskiego”.
 3. Realizacja badań w ramach projektu: „Marketing internetowy nową siłą rzemiosła”
 4. Realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja procesu konsultacji i wdrożenia Programu współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017 w ramach projektu Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017”.
 5. Ewaluacja zewnętrzna projektu: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
 6. Realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja instrumentów inżynierii finansowej wdrożonych w Wielkopolsce w latach 207-2013 oraz wnioski dla ich wykorzystania w perspektywie 2014-2015” na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 7. Opracowanie ekspertyzy pn. „Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim”.
 8. Ewaluacja zewnętrzna projektu „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”.
 9. Realizacja badania opinii mieszkańców posesji objętych projektem „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.
 10. Realizacja badań w projekcie pn. „PWP Społecznie odpowiedzialne rzemiosło”.
 11. Realizacja usługi badawczej pn. „Stare czy nowe kwalifikacje – rynek pracy w Łódzkiem wobec osób po 50 roku życia”.
 12. Realizacja usługi badawczej pn. „Ocena wpływu interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego podejmowanych w ramach Priorytetu VII PO KL na problem wykluczenia społecznego w województwie łódzkim”.
 13. Realizacja usługi badawczej pn. „Społeczne i przestrzenne zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie łódzkim”.
 14. Realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja zewnętrzna produktu końcowego projektu innowacyjnego testującego Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski”.
 15. Realizacja usługi badawczej dotyczącej jakości życia dla Gminy Murowana Goślina.
 16. Realizacja usługi badawczej pn. „Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół w województwie łódzkim”.
 17. Realizacja badań fokusowych w ramach projektu innowacyjnego „PI-PWP Gra w studia podyplomowe” współfinansowanego ze środków EFS.
 18. Badanie ewaluacyjne projektu innowacyjnego „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej”.
 19. Badania w projekcie pn. „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” realizowanym w ramach Działania 9.2 POKL.
 20. Badania w projekcie pn. „Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych” realizowanym w ramach Działania 9.2 POKL.
 21. Realizacja badania ewaluacyjnego projektu innowacyjnego „Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi”.
 22. Badania w projekcie pn. „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego” realizowanym w ramach Działania 9.2 POKL.
 23. Badania w projekcie pn. „Biofeedback szansą na aktywizację osób 50+” realizowanym w ramach Działania 6.2 POKL.
 24. Opracowanie oraz edycja Poradnika – nowoczesne technologie, oprzyrządowanie techniczne i rozwiązania organizacyjne stosowane w przedsiębiorstwach.
 25. Badania w projekcie pn. „Jobcoaching – innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+” realizowanym w ramach Działania 6.4 POKL.
 26. Badania w projekcie pn. „Razem dla rozwoju rzemiosła” realizowanym w ramach Podziałania 8.1.3 POKL.
 27. Badania w projekcie pn. „Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy” realizowanym w ramach Poddziałania 8.1.3 POKL
 28. Badania w projekcie pn. „Rzemiosło a kształcenie zawodowe w regionie” - realizowanym w ramach POKL 9.2.
 29. Badanie „Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska”.
 30. Realizacja badania „Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska” w ramach POKL.
 31. Badania w projekcie pn. „Diagnoza dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w powiatach drawskim, wałeckim i szczecineckim” współfinansowanym ze środków EFS.
 32. Badania w projekcie pn. „Aglomeracja łódzka wobec zmian strukturalnych w gospodarce” - realizowanym w ramach POKL 8.1.2.
 33. Badanie ewaluacyjne w ramach projektu „Patent na innowacyjny biznes”, współfinansowane ze środków EFS.
 34. Badania w projekcie pn. „Diagnoza i strategia polityki społecznej w powiecie żnińskim” - realizowanym w ramach POKL 7.2.1.
 35. Badanie w ramach projektu pn. „Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymogów poznańskiego rynku pracy”, realizowanego w ramach POKL 9.2.
 36. Badanie ewaluacyjne projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 7.1.1 oraz 7.1.2 POKL na zlecenie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
 37. Badanie ewaluacyjne biuletynu „Spin Off” w ramach projektu „Spin Off – poradnik przedsiębiorczych naukowców”.
 38. Badanie wśród turystów (na temat opinii turystów przyjeżdżających do Kołobrzegu) na zlecenie Urzędu Miasta Kołobrzeg.
 39. Badanie ewaluacyjne Projektu systemowego pn. „Mój wybór, moja przyszłość” współfinansowanego ze środków UE.
 40. Badanie ewaluacyjne LSR Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”.
 41. Badanie ewaluacyjne Projektu systemowego pn.Aktywni”, współfinansowanego ze środków UE.
 42. Badanie ewaluacyjne Projektu systemowego pn. „Ścieżka aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków UE.
 43. Badanie ewaluacyjne Projektu systemowego pn. „Pogoda na pracę” współfinansowanego ze środków UE.
 44. Badanie ewaluacyjne Projektu systemowego pn. „7 życzeń” współfinansowanego ze środków UE.
 45. Badanie ewaluacyjne Projektu systemowego pn. „Aktywność, kwalifikacje – Twój kapitał” współfinansowanego ze środków UE.
 46. Badanie ewaluacyjne Projektu systemowego pn. „Po kapitał” współfinansowanego ze środków UE.
 47. Badanie ewaluacyjne Projektu systemowego pn. „Nowe szanse na zatrudnienie” współfinansowanego ze środków UE.
 48. Badanie ewaluacyjne Projektu systemowego pn. „Gotowi do zmian” współfinansowanego ze środków UE.
 49. Badanie ewaluacyjne Projektu systemowego pn. „Nowy horyzont” współfinansowanego ze środków UE.
 50. Badanie ewaluacyjne pn.: „Ocena ex – ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej”.
 51. Badanie ewaluacyjne w ramach projektu „Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie” współfinansowanego ze środków UE.
 52. Badania terenowe w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Działanie 8.1 POKL, Poddziałanie 8.1.2 POKL) pn. „Partnerstwo lokalne szansą na rozwój gospodarczy regionu konińskiego”.
 53. Badania w projekcie pn. „Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymogów dolnośląskiego rynku pracy”.
 54. Badania terenowe w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy”.
 55. Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.
 56. „Badanie dotyczące osiągniętej efektywności w 2006 roku i mające na celu poznanie mechanizmów warunkujących poziom osiągniętych wskaźników w następujących aktywnych formach: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe oraz prace społecznie użyteczne” na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
 57. Przygotowanie opracowania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2005/2006 na rynku pracy”.
 58. „Badania dotyczące napływu absolwentów na rynek pracy w Wielkopolsce w latach 2006-2010” na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
 59. Badania ewaluacyjne realizowane na potrzeby kursu fryzjerskiego prowadzonego przez Szkołę "Gabriel" w ramach projektu "Gabriel - I edycja".

Main Menu