Biofeedback - szansa na aktywizację 50+

Poznań 2015

Publikacja powstała w ramach projektu Biofeedback szansą na aktywizację 50+. Opracowanie opisuje metodę diagnostyczno-terapeutyczną EEG biofeedback, która jest zalecana osobom mającym m. in. problemy z uczeniem się. Ta innowacyjna technika ma na celu aktywizację osób 50+ na rynku pracy.

Zobacz publikację

Razem dla rozwoju kształcenia zawodowego

Poznań 2015

Opracowanie powstało w ramach projektu Platforma rozwoju kształcenia zawodowego. Publikacja wykazuje, że połączenie potencjału rzemiosła, realizującego działania z zakresu edukacji w miejscu pracy oraz zaangażowanie przedsiębiorstw z innych branż, daje gwarancję uzyskania zmiany jakościowej w przygotowaniu kadr dla gospodarki.

Zobacz publikację

Jak badać lokalny rynek pracy?

Poznań 2015

Publikacja powstała w ramach projektu Platforma rozwoju kształcenia zawodowego. Opracowanie skupia się na przedstawieniu multimedialnej platformy – narzędzia pozwalającego zniwelować negatywne tendencje i problemy szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim.

Zobacz publikację

Fach w rękach

Poznań 2015

Opracowanie Fach w rękach. Kształcenie dualne w rzemiośle stanowi raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu PWP Społecznie odpowiedzialne rzemiosło. Publikacja zwraca uwagę na rolę kształcenia dualnego w zwiększaniu szans młodych ludzi na rynku pracy.

Zobacz publikację

Bottom up! Place people project. Miejsce ludzie projekty

Poznań 2015

Publikacja powstała w ramach projektu PWP Nowatorskie narzędzie kształtowania przestrzeni publicznej realizowanego z partnerem ponadnarodowym duńsk firmą MOVE Arkitektur. Opracowanie to podsumowanie polsko-duńskiej współpraca i wymiany doświadczeń w realizacji procesów bottom-up.

Zobacz publikację

Stosowanie i aktualizacja multimedialnych materiałów dydaktycznych w szkołach zawodowych

Warszawa 2015

Celem publikacji jest zaprezentowanie w sposób przystępny efektów projektu, a także przekazanie uzyskanych w wyniku jego realizacji wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania i aktualizacji multimedialnych materiałów dydaktycznych w szkołach zawodowych. Szkolnictwo zawodowe w Polsce od 1998 roku praktycznie do 2010 roku było poważnie zaniedbaną częścią systemu oświaty.

Zobacz publikację

Jeden obraz tysiąc słów

Poznań 2014

Publikacja Jeden obraz tysiąc słów. Wykorzystanie multimedialnych narzędzi w kształceniu zawodowym osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim została opracowana w ramach projektu Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych.

Zobacz publikację

Kobieta - zawodowiec

Poznań 2014

Publikacja została przygotowana w ramach projektu Kobieta-Zawodowiec. Głównym celem opracowania jest podsumowanie działań wspierających kobiety powracające na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem oraz wychowaniem dziecka. Publikacja podnosi również temat kariery kobiet w rzemiośle.

Zobacz publikację

Cyfrowa szkoła zawodowa

Kraków 2013

Nasi współpracownicy mieli także swój udział w przygotowaniu publikacji Cyfrowa szkoła zawodowa traktującej o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Współcześnie multimedia (w tym e-podręczniki) są nieodłącznym elementem nauczania i uczenia się.

Zobacz publikację

Radość z pracy. Innowacyjne metody wspierania aktywności zawodowej osób 50+

Poznań 2013

Główną przesłanką do podjęcia problematyki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po pięćdziesiątym roku życia stała się narastająca skala i znaczenie problemu bezrobocia w tej kategorii wiekowej. Ta sytuacja wymaga uwzględnienia konsekwencji dotyczących jednostek, społeczności lokalnych oraz całego społeczeństwa.

Zobacz publikację

Razem dla rozwoju rzemiosła

Poznań 2012

Zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją Razem dla rozwoju rzemiosła. Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części. Celem części pierwszej jest przedstawienie roli rzemiosła w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zobacz publikację

E-podręcznik w szkolnictwie zawodowym. Luka w systemie edukacji

Poznań 2012

W świetle wyzwań związanych z szybko zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy – m.in. rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem zawodowym – konieczne są istotne zmiany w zarządzaniu edukacją zawodową.

Zobacz publikację

Platforma kształcenia zawodowego

Poznań 2012

Publikacja Platforma kształcenia zawodowego powstała w ramach projektu innowacyjno-testującego Platforma rozwoju kształcenia zawodowego. Opracowanie zawiera charakterystykę sytuacji kształcenia zawodowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.

Zobacz publikację

Rzemieślnik – przyjazny pracodawca. Dobre praktyki w zakresie wdrażania idei flexicurity

Poznań 2012

Idea flexicurity zdobyła w Europie w ostatnich latach szczególną popularność. Skutki światowego kryzysu gospodarczego oraz sytuacja demograficzna powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań zarówno w zakresie elastyczności, jak i bezpieczeństwa na rynku pracy.

Zobacz publikację

Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informacyjnych

Szczecin Koszalin Poznań 2012

Praca zbiorowa Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych powstała w ramach projektu o tym samym tytule. Publikacja obejmuje artykuły poruszające szeroki zakres problematyki dotyczącej edukacji, które powstały na podstawie analiz danych zastanych oraz badań własnych.

Zobacz publikację

Cechy Wielkopolski. Rola rzemiosła w kształceniu zawodowym

Poznań 2011

Przesłanką do podjęcia problematyki rzemiosła są argumenty obecne w dyskursie naukowym oraz publicznym, które dotyczą możliwości optymalnego wykorzystania zasobów tego najstarszego i największego samorządu gospodarczego, w zakresie kształcenia zawodowego.

Zobacz publikację

Main Menu