Zespół badawczy

dr Krzysztof Bondyra

Jako doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii oraz adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu brał udział w ponad stu projektach badawczych, w charakterze kierownika naukowego, metodologa i badacza. Doświadczenia w sektorze publicznym zdobywał jako radny powiatu wągrowieckiego I kadencji, a w biznesie od 2002 r. prowadząc firmę Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, specjalizującą się w badaniach społecznych, ewaluacyjnych oraz rynkowych. Doradza także w zakresie opracowania i wdrażania projektów promocyjnych, których realizacja wiąże się z budową schematu zarządzania badaniami i trybem rozpowszechniania ich wyników – w formie m. in. publikacji, konferencji czy narzędzi online. Pełni funkcje eksperta oraz doradcy m.in. dla takich instytucji, jak Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Związek Rzemiosła Polskiego, Krajowa Izba Gospodarcza czy Miasto Poznań.

Marcin Wojtkowiak

Jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacji zarządzania w administracji publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pełni funkcję Eksperta oraz Koordynatora ds. współpracy z pracodawcami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2006 r. zawodowo zajmuje się badaniami ewaluacyjnymi, rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, pełniąc w nich funkcje kierownicze. Świadczy także usługi doradcze oraz zarządza projektami unijnymi. Od 2006 r. radny, a od 2010 r. Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak. Jest autorem bądź współautorem kilkunastu artykułów i publikacji poświęconych rynkowi pracy, edukacji, polityce społecznej, samorządowi terytorialnemu i polityce rozwoju lokalnego. Prowadzi także szkolenia i warsztaty dla pracodawców, przedsiębiorców, środowisk akademickich, nauczycieli i przedstawicieli władz samorządowych – m.in. z zakresu rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej, badań rynku pracy i edukacji, wykorzystania multimediów w procesie dydaktycznym oraz procesów zapewniania jakości kształcenia.

Radosław Pawlak

Jest absolwentem ekonomii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwami i zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas udziału w wielu projektach badawczych w charakterze członka zespołu badawczego oraz koordynatora działu realizacji. W wolnym czasie realizuje swoje pasje w postaci biegania oraz piwowarstwa domowego.

Dominik Postaremczak

Jest socjologiem, przedsiębiorcą, doradcą zawodowym. Od 2010 r. zawodowo zajmuje się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji publicznej oraz doradztwem zawodowym. Zebrał doświadczenia jako członek zespołów badawczych w kilkudziesięciu projektach, w tym wykorzystujących niestandardowe, innowacyjne narzędzi i metody wsparcia edukacji i aktywizacji zawodowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracodawców, przedsiębiorców, nauczycieli i przedstawicieli władz samorządowych, m.in. z zakresu dostosowywania się do zmian społeczno-gospodarczych, stosowania multimediów w procesie dydaktycznym, unowocześniania procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego, monitorowania potrzeb rynku pracy i edukacji, rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej. Autor i współautor publikacji, raportów, analiz i artykułów poświęconych tematyce rynku pracy, edukacji, polityki społecznej, samorządu terytorialnego i polityce rozwoju lokalnego, aktywizacji zawodowej. Posiada również doświadczenie w realizacji badań marketingowych.

Przemysław Becella

Jest absolwentem socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w specjalności polityki publiczne i studia kulturowe. W działaniach zawodowych z DSiG od 2013 r. koncentruje się przede wszystkim na ewaluacji projektów unijnych oraz analizach statystycznych, czy pogłębionym przeglądzie danych zastanych. Ma na koncie współautorstwo opracowań o charakterze ekspertyz społeczno-gospodarczych na zlecenie podmiotów publicznych oraz udział w zespołach badawczych w kilkunastu projektach o zróżnicowanej tematyce.

Anna Brzuszkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 2012 roku – mgr socjologii, spec. badania rynku i opinii oraz studia kulturowe. Współpracuje z DSiG od 2010 roku. W pracy zawodowej zajmuje się projektowaniem i realizacją badań społecznych, badań ewaluacyjnych, prowadzeniem analiz społeczno-gospodarczych. Posiada doświadczenie w konstruowaniu narzędzi badawczych, realizacji badań w terenie, analizie danych z wykorzystaniem metod analiz ilościowych i jakościowych. Z dbałością o szczegóły przygotowuje raporty badawcze, artykuły, prezentacje w ramach projektów o różnorodnej tematyce, prowadzonych na zlecenie podmiotów publicznych. Pełniła funkcję kierownika naukowego projektu oraz wielokrotnie funkcję członka zespołów badawczych w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół zagadnień dot. partycypacji społecznej, współpracy międzysektorowej, roli ewaluacji w społeczeństwie.

Main Menu